maandag 25 maart 2013

Bewustzijn van bewustzijn.

Hoe dieper je graaft hoe vaker je aan loopt tegen de beperkingen van taal. Taal staat het uiteindelijke inzicht in de weg.

Taal is noodzakelijk om over zaken/vormen te kunnen communiceren, maar taal bestaat uit woorden, uit concepten en concepten zijn ook - observeerbare- vormen. Kortom aan een gepercipieerde vorm wordt ter identificatie -verklaring -communicatie een leesbare/verbale vorm toegevoegd, waarbij de toevoeging nooit de beschreven vorm zelf is. Zo kan taal jou de onmiddellijke ervaring van wie je bent ontnemen. Wanneer ik het wil hebben over het vormloze zal het duidelijk zijn dat naamgeving en verklaring via concepten al helemaal niet het beschrevene als feit kunnen benaderen.

Sri Nisargadatta adviseerde dan ook geen kennis te vergaren via concepten, maar rechtstreeks de aandacht te richten op datgene wat zich bewust is van er-te-zijn. Wie ziet dit, wie hoort dit, wie weet zonder ook maar enig bewijs in vorm nodig te hebben dat hij/zij bestaat?

Het ter zake door Maharaj in het Marathi meest gebruikte begrip werd door zijn vertaler Ramesh Balsekar in zijn boek "Pointers" in het Engels vertaald als apperception. Daarmee werd een bewust (maar niet gefocust) waarnemen bedoeld. Je bent je bewust er van dat je waarneemt. Of liever: er is bewustzijn van bewustzijn. Het lijkt dus een tweezijdig bewust zijn. 'Je' richt je op een waarnemen terwijl je bewust ben van de waarnemer of het waarnemen zelf. Zo verbind (in engels: merge) je de waarnemer, het waarnemen en het waargenomene in één waarnemen. Rupert Spira noemt dat ongericht waarnemen.

Zowel de waarnemer als het waargenomene worden doorzien als louter verschijningen. In het Nederlands wordt apperceive vertaald als schouwen, observeren of zuiver zien. Het is een zuiver observeren zonder te leunen op reeds opgedane kennis in/van woorden. Het is de bedoeling dat niet het ego, de persoon of het denken actief betrokken zijn bij het schouwen, maar dat vanuit de stilte van onpersoonlijk tegenwoordig zijn aandacht zich richt op waar de aandacht vandaan komt.

'De waarnemer' - als doelgerichte aanzetter tot dit zien - wordt middels het zien van zien hierbij als actief betrokken object overgeslagen en lost al ziende op als zijnde een denkmatige en overbodige toevoeging van dit zien. Er is niemand die ziet, er is alleen zien. Elke toevoeging vanuit de waarnemer wordt onmiddellijk gezien als een serie tijdelijke objecten. De waarnemer zelf blijkt louter een concept.

En het 'zien' zal zelf in het schouwen ook doorzien worden als louter een concept. Maar wat dat kan zien of liever: zien zelf, kan nooit een concept zijn!

Via keuzeloos zien van zien stuit je op een niet te doorgronden leegte. Je bent voorbij de woorden maar nog onontkenbaar bewust. En er is geen onderscheid meer tussen bewust er zijn en die leegte.

De concepten zijn weggevallen en er is alleen maar ...................................

.

donderdag 21 maart 2013

Het AbsoluteHet Enige wat bestaat is het Absolute. Tijdloos, in afwezigheid van ruimte, maar alomvattend en onschendbaar. Het is niet iets, het is vormloos, het IS maar...niet bewust van zichzelf. Het kan zichzelf niet kennen, omdat het niet uit twee eenheden bestaat: er is geen observator en geen 'het geobserveerde'. 

En waarom niet?

Omdat in het Absolute (ook wel: Geen-Twee ofwel a-dwaita) geen concepten bestaan. Dus kan er geen enkel idee bestaan wie of wat het Zelf is, geen ik en een ander, geen idee dus van vormen, van inhouden, van doelen, van functies, van tijd, van ruimte. Niets dus. 

Maar zodra er één concept is, is heel de conceptuele wereld er onmiddellijk. Maar die wereld is gemaakt van de substantie waar het Absolute zelf uit bestaat. Uit niets dus. Er is geen wezenlijk materiaal voorhanden. De wereld bestaat uit louter concepten (klanken) die onmiddellijk een droom veroorzaken (die geen ruimte in kan nemen) van personen die in een wereld leven.  Of myriaden van dromen.

Maar de hoofdpersoon is nooit afgescheiden van de rest. Deze wordt tegelijk met de rest gezien.

Die complexe droom kan nooit ruimte innemen. Daarom kan je het hele universum zoals zenmeesters zeggen in één keer doorslikken, of wordt geantwoord: "Kom maar terug wanneer je alle oceanen in een teug kunt leegdrinken" of wordt geantwoord "Alles bestaat in de punt van een naald". 

Niets neemt geen plaats in.

Niets van die wereld(en) en niets van die personen kan dus los bestaan van het Absolute. Het is als het 'Ik Ben' in je en buiten je. Niemand kan dus iets vanuit zichzelf doen. 

Alles wat 'wij' hier meemaken zijn louter afbeeldingen, schaduwen ofwel dromen van het Zelf.
En in die droom (of ontelbare dromen) is er het vermoeden mogelijk van de oorzaak van de droom. 

Maar de vraag van het waarom kan dus nooit gesteld worden omdat noch het Absolute, noch de spiegelbeelden uit Zich Zelf kunnen treden om de zaak te kunnen onderzoeken. Noch 'je' en noch 'wij' bestaan werkelijk. 

Er is alleen wat nu is. Wat nu als totaliteit van alles ervaren wordt.

Daarom bestaat er alleen een daarom. Het is niet anders dan als het is. Dit is het. 


n.b. Een vriend van mij vroeg na dit gelezen te hebben: "Wie schrijft dit?" Ofwel kan een iemand die zich Rob noemt hardop zeggen dat hij het vanuit een aparte positie ingezien of gerealiseerd heeft? Het antwoord is natuurlijk "Nee!" Niemand bestaat werkelijk als apart functionerend wezen. Het denken maakt er gelijk een apart verhaaltje van. Maar zowel het schrijven als het lezen verschijnen enkel Nu in bewustzijn (wat ook maar een concept is...ooit bewustzijn gezien?). Alles gebeurt alleen maar nu, in de droom van het moment. Nu wordt het gekend. Bewustzijn is enkel nu, dus alle verhaaltjes en alle verklaringen zijn een droom in een droom.
.....

zondag 17 maart 2013

Beter vaak en weinig, dan zo nu en dan en veel.....

Eigen ontwerp

Waar het hier steeds weer over gaat is dat wij als mens geen individueel -eigen- bewustzijn hebben, maar dat alle levende wezens en de hele omringende wereld verschijnen in één alomvattend bewustzijn.

Eigenlijk is het zo simpel en kennelijk zo moeilijk te vatten, of liever te accepteren. Maar waarmee accepteer je het mee? Met diep gevoel of met het denken.....?

Denken is tijd. Gedachten zijn een opeenvolging van concepten, begrippen, woorden. Om een gedachte te kunnen vatten moet er zoiets als tijd zijn, opdat de zin in zijn totaliteit gehoord en begrepen kan worden (door het denken). Gedachten moeten daarom eerst de begrippen tijd en ruimte scheppen, opdat deze kunnen bestaan. Wanneer er geen woorden zijn, kan je dan verschijnselen onderscheiden? Kan je er wat mee doen?

Doe maar eens een proefje. Maak maar eens een willekeurig plan zonder ook maar één woord te gebruiken. Het gaat niet. De ironie is dat je via dit supereenvoudige proefje van dit conceptloze moment onmiddellijk in Bewuste Tegenwoordigheid zit.... of liever herkent dat dit jouw grondtoestand is. Maar ja, dit is zo subtiel en zo weinig spectaculair dat men dit over het hoofd ziet. Dit kan toch niet waar zijn???!!!

Het denken zal zich met dit soort zinnen onmiddellijk tegen dit eenvoudige ontwaken verzetten met vele ja-maars en radicale afwijzingen. Maar de conceptloze inzet is alle moeite waard. Je zult gaan inzien dat het leven totaal anders in elkaar steekt, dan je thuis en op school is geleerd.

Een wereld zonder gedachten kent geen tijd. Er bestaat helemaal geen verleden, er bestaat helemaal geen toekomst. Je kan nooit letterlijk gisteren of morgen leven. Je leeft alleen Nu. Het werkelijke leven is alleen dit moment. Nu besta je, nu besta je, nu besta je. Kan er een ander moment bestaan? In dit moment bestaan ook geen concepten. Er is alleen 'Tegenwoordigheid.' Puur er-zijn.

Dit is wat je zoekt! Hierin verschijnt alles wat via gedachten tot stand komt. Maar je bent die gedachten niet (kan jij hen beheersen?), je bent waarin zij verschijnen. Mensen begrijpen het (soms), ervaren het (soms) en zijn het al weer kwijt voordat zij met de ogen geknipperd hebben. Eén afleiding is soms al genoeg.

Wat te doen om dit tot je door te laten dringen in weerwil van soms alle mogelijke tegenwerking vanuit de mind, die als het pseudo-ik de macht wil behouden?

Helemaal niets doen!

"Maar hoe doe je dat?" wordt er dan direct gevraagd. De persoon, mind, wil het weer doen. Dan gaat het dus al direct weer mis.... Vaak wordt meditatie dan maar nolens volens geadviseerd als de aangewezen weg om zo dicht mogelijk aan te schurken bij wie je altijd al moeiteloos bent. Bewustzijn.

Bewustzijn IS en kan je niet oefenen. Maar ja, wat dan? Probeer het immer aanwezige (doch onvindbare) bewustzijn te herkennen als het startpunt van alle ervaring. Maar hoe meer energie en planning je daar in stopt hoe groter het gevaar is dat de mind daarmee weer al energie naar zich toe trekt en het ware loslaten - wat niemand kan doen - onmogelijk maakt. Zelf heb ik geleerd en ervaren (wat dus al dat zo gezochte is) dat het veel nuttiger is om vaak weinig te doen, dan een paar keer heel veel. De enige veilige sleutel is naar mijn ervaring doelloze aandacht.

Krishnamurti zei het al. Tolle zegt het nog steeds en ik wijs er maar weer eens op. Bij alles wat je doet en moet doen moet (mag) je letten of je met aandacht er bij bent. Loop bewust, doe de afwas bewust, moet je ergens wachten wacht dan niet (want dan verkeer je weer in tijd) maar ben domweg bewust aanwezig. Gaat dat mis merk je dat op en dan ben je gewoon weer in aandacht. Dwing je niet tot alertheid, want dan heb je weer een doel gesteld, dan is er weer tijd nodig om dat te bereiken en moet het denken weer controleren of je wel aan de verwachtingen voldoet en zal er eindeloze frustratie en woede zijn omdat het je weer niet lukt. Kortom: je bent dan weer van de regen in de drup geraakt.

DOE NIETS!!!! (10 X )

Merk op dat je niet in aandacht bent en dan ben je automatisch weer waar je nooit uit kan en dus nooit 'in' kan komen. Het opmerken op zich is al bewustzijn (waar is mijn hamer), is al het Gezochte, meer valt er niet te vinden en te doen.

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=M00VLswZdyc (vanaf minuut 29 gaat een verkouden Tolle in op hoe je in aandacht blijft, of laat ik het zo zeggen: hoe je voorkomt dat je denkt dat je er weer uit bent...) Conversations on Compassion with Dr. James Doty and Eckhart Tolle, spiritual teacher and author hosted by CCARE at Stanford University on February 12, 2013.

..